logo-ouders2

Adressen:

De Vereniging van Ouders van Dove Kinderen te Amsterdam is te bereiken via
POSTBUS 1600 - 1000 BP AMSTERDAM

Maurice van Barneveld

terug

Secretariaat

Penningmeester :

Voorzitter:

Map van der Wilden

Stijn Tilanus 

Een vereniging van ouders?

Sinds de oprichting in 1953 probeert de Vereniging Ouders van Dove Kinderen te Amsterdam zo goed mogelijk de belangen van dove kinderen en hun ouders of verzorgers te behartigen. In de praktijk van het grootbrengen van een doof of ernstig slechthorend kind blijkt dat vrijwel niets vanzelf gaat. Samen met andere ouders kun je veel hobbels beter de baas, en hoef je niet steeds zelf het wiel uit te vinden

Wie kan lid worden?

Iedere ouder of verzorger van een doof of ernstig slechthorend kind, waar dan ook woonachtig, kan lid worden van de vereniging. Leeftijd van de kinderen is niet belangrijk. Vaak zullen de kinderen de J.C. Ammanschool bezoeken, maar ook ouders van kinderen op andere scholen of in het voortgezet regulier en speciaal onderwijs, of na-schoolse periode, kunnen lid zijn.

Anderen die de vereniging willen steunen kunnen donateur worden, maar hebben geen stemrecht.

Wat  doet de vereniging?

De vereniging is een klankbord voor ideeën en verlangens van ouders. In gesprekken met de schoolleiding fungeert de vereniging als ouderraad. In 1996 is de J.C. Ammanschool gefuseerd met het Koninklijk Instituut voor Doven H.D. Guyot te Groningen. Dit betekent dat het schoolbestuur nu in Groningen is gevestigd. De oudervereniging heeft een zetel in het bestuur zodat er direct invloed is op het beleid van de scholen.

In de medezeggenschapsraad van de school (MR) heeft de vereniging naast drie rechtstreeks gekozen ouders ook een adviserende stem.

Het contact met ouders wordt onderhouden door contact- en voorlichtingsavonden te organiseren samen met het team van de school, en door de nieuwsbrief KONTAKT uit te geven.

De laatste jaren is veel op het terrein van doven in beweging. Veranderingen in voorzieningen, onderwijs en andere regelingen voor doven worden kritisch gevolgd. 

In de nabije toekomst zal de Leerlinggebonden Financiering worden ingevoerd. Dove kinderen hebben dan een eigen budget ("rugzak") waarmee ze het voor hen gewenst onderwijs kunnen inkopen. Dit is een lastige materie waarmee de oudervereniging nu al bezig is. Daarnaast wordt er nu hard gewerkt aan de invoering van tweetalig onderwijs. De oudervereniging heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het denken over dit onderwerp.

Ook met praktische zaken houdt de vereniging zich bezig. Onder andere zijn er prachtige videobanden in eigen beheer uitgegeven. Zo zijn de bekroonde films "Het Zakmes" , "Lang Leve de Koningin", "Abeltje" en "Soldaat van Oranje" op een nieuwe manier voorzien van gebarentolken en zijn er in gebarentaal vertelde griezelverhalen opgenomen.

Er zijn o.a. contacten met de SWDA (Stichting Welzijn Doven Amsterdam), de NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind)  en de FODOK (Federatie van Organisaties van ouders van Dove Kinderen). De laatste behartigen de belangen op landelijk niveau. Zij heeft regelmatig overleg met de overheid, gehandicaptenraad, Dovenschap en dergelijke. De vereniging heeft drie vertegenwoordigers in de FODOK.

Naast deze activiteiten zal de vereniging zich in de komende jaren bezighouden met:kritisch volgen van ontwikkelingen op onderwijskundig en technologisch gebied

  • vergroten van het aanbod van gebarencursussen voor ouders en belangstellenden
  • bevorderen van de toegankelijkheid van theatervoorstellingen mbv. gebarentaaltolken
  • uitgave jeugdfilms voorzien van  gebarentaaltolken
  • de verbetering van voortgezet onderwijs voor doven in Amsterdam.
  • ondersteunen van schoolactiviteiten
  • uitbreiden van contacten met andere organisaties
  • stroomlijnen van het vervoer van en naar school
  • mede beheren van de Stichting Hulpfonds, die financiële ondersteuning geeft, o.a. bij de aanschaf van hoorapparaten.

Waarom lid worden?

Nu de positie van dovenscholen door allerlei ontwikkelingen (fusies, REC-vorming) verandert, is een hechte achterban van ouders des te belangrijker. Naarmate er meer leden zijn wordt de stem van de vereniging uiteraard sterker.

Wat kost een lidmaatschap?

De contributie is 14.00 EURO per (school)jaar voor zowel leden (ouders) als donateurs. Meer mag natuurlijk altijd: daarmee maakt U extra projecten mogelijk. Overigens zijn giften aan de vereniging fiscaal aftrekbaar.

 

Actieve steun

Het goed functioneren van de vereniging hangt af van de inzet van de leden. Niet elke activiteit kost veel tijd. Op de bon kunt u aangeven of u interesse hebt om af en toe mee te werken.Wij nemen dan graag contact met u op om de mogelijkheden te bekijken.

terug
terug
terug
terug
terug
terug

 

17 februari 2000

aantal bezoekers sinds

tel: 0521-360380

Laan van Nifterlake 2

tel: 020-6156264

Molenweg 17

8355 AS Giethoorn

3612 BS Tienhoven

Eisdenstraat 25

1066 LK Amsterdam

tel: 0346-579118

Leden:

Marjolein Hagenbeek

Maansteen 15

3642 BH Mijdrecht

TT: 0297-289392

Joukje de Groot

Pianoweg 26

1312 JT Almere

tel: 036-5363250

FODOK vertegenwoordiger:
Joke Hoogeveen - Kortrijk 46 - 1066 TC Amsterdam. Tel: 020-6179366

Culturele activiteiten:
Tonny van Kleinwee, Borneokade 305, 1019 XG Amsterdam. Tel: 020-4198938. E-mail? Klik hier.

Erica Bloemkolk

Zwanenkamp 483

3607 PB Maarssen

tel: 0346 - 550242